CZYTELNIA  

Nowy wzór zaświadczenia o czasie pracy kierowców
Rating: 41 user(s) have rated this article Average rating: 5.0
Posted by: magda.kanicka, on 5/31/2011, in category "Artykuły"
Views: this article has been read 21843 times
Location: Polska

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym.

W Sejmie znalazł się jest rządowy projekt, który przewiduje m. in. zastąpienia formularza zaświadczenia o czasie pracy kierowców rozszerzonym wzorem, który będzie wystawiany, gdy kierowca przebywał na zwolnieniu lekarskim, urlopie wypoczynkowym, miał czas wolny od pracy lub odpoczywał, prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub AETR, wykonywał inną pracę niż prowadzenie pojazdu lub pozostawał w gotowości.

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej, bowiem zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3821/85 z 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 370 z 31.12.1985, str. 8, z późn. zm.), kierowca wykonujący przewozy drogowe jest zobowiązany do rejestrowania za pomocą zainstalowanego w pojeździe tachografu (cyfrowego lub analogowego) wykonywanych przez siebie czynności.
Pod tym pojęciem należy rozumieć takie czynności, jak: czas prowadzenia pojazdu, przerwy w pracy i okresy dziennego odpoczynku, okresy gotowości oraz czynności określonych jako inna praca.
A inna praca, to m,in.: załadunek, rozładunek, pomaganie pasażerom we wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, sprzątanie i konserwację techniczną, każdą inną pracę zmierzającą do zapewnienia bezpieczeństwa pojazdu, jego ładunku i pasażerów lub do wypełnienia ustawowych lub wykonawczych zobowiązań bezpośrednio związanych z trwającą operacją transportową, włącznie z nadzorowaniem załadunku i rozładunku, formalnościami administracyjnymi z policją, cłem, urzędnikami imigracyjnymi itd.).

Co i komu musi okazać kierowca
Kierowca, zgodnie z art. 15 przywołanego rozporządzenia Rady - na żądanie funkcjonariuszy służb kontrolnych, musi okazać, za bieżący dzień i poprzednie 28 dni, wykresówki – jeżeli pojazd jest wyposażony w tachograf analogowy, lub wydruki i kartę kierowcy – jeżeli pojazd jest wyposażony w tachograf cyfrowy.
Na podstawie przedstawionych danych funkcjonariusz ustala, czy kierowca przestrzega przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, przerwach w pracy i okresach dziennego odpoczynku. Okresy, w których kierowca przebywał na zwolnieniu lekarskim lub na urlopie wypoczynkowym lub gdy prowadził inny pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006, są dokumentowane zaświadczeniem określonym w decyzji Komisji 2007/230/WE z 12 kwietnia 2007 r. w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (Dz. Urz. UE L 99 z 14.04.2007, str. 14, z późn. zm.).
Pracodawca wystawia kierowcy stosowne zaświadczenie przed rozpoczęciem przewozu drogowego, zgodnie z art. 31 ust. 2a ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879, z późn. zm.). Ponadto, stosownie do art. 31 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, pracodawca może wystawić kierowcy zaświadczenie wskazujące przyczynę nieposiadania wykresówek, nieużytkowania karty kierowcy lub niesporządzenia wydruków z tachografu.

Zaświadczenie wymogi formalne
Zaświadczenie nie ma określonego formatu, ale musi zawierać następujące dane:
imię i nazwisko kierowcy, okres, którego dotyczy, wskazanie przyczyny nieposiadania wykresówek, nieużytkowania karty kierowcy lub niesporządzenia wydruków, o których mowa w art. 15 ust. 7 rozporządzenia (EWG) nr 3821/85, miejsce i datę wystawienia, podpis pracodawcy lub podmiotu, na rzecz którego kierowca wykonywał przewóz.
Zaświadczenie to
może być stosowane tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Brak wykresówek lub wydruków z tachografu cyfrowego oraz brak zaświadczeń dokumentujących działalność kierowcy inną niż zarejestrowana na wykresówce lub w karcie kierowcy podlega karze, której wysokość określa załącznik do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.).
Celem projektowanej ustawy jest zastąpienie, stosowanego na podstawie art. 31 ust. 2a i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców formularza zaświadczenia określonego w pierwotnym tekście decyzji 2007/230/WE, nowym – rozszerzonym wzorem zaświadczenia określonym w decyzji 2009/959/UE, zmieniającej ww. decyzję 2007/230/WE.

Nowy wzór zaświadczenia będzie wystawiany, gdy kierowca:

  • przebywał na zwolnieniu lekarskim,
  • przebywał na urlopie wypoczynkowym,
  • miał czas wolny od pracy lub odpoczywał,
  • prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub AETR,
  • wykonywał inną pracę niż prowadzenie pojazdu,
  • pozostawał w gotowości.

Oznacza to, że nowy formularz można stosować także w trzech dodatkowych, oprócz wymienionych w obecnie obowiązującym art. 31 ust. 2a ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców przypadkach, tj. gdy kierowca miał czas wolny od pracy lub odpoczywał, wykonywał inną pracę niż prowadzenie pojazdu lub gdy pozostawał w gotowości do wykonywania pracy.

Zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 31 ust. 1 pkt 3 nowelizowanej ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców przedsiębiorca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany wystawić kierowcy zatrudnionemu u tego przedsiębiorcy zaświadczenie, w przypadku gdy kierowca miał czas wolny od pracy lub odpoczywał.
Stosownie do Wytycznych nr 5 Komisji Europejskiej w kwestii formularza zaświadczenia o działalności ustanowionego decyzją Komisji nr 2009/959/UE z 14 grudnia 2009 r. zmieniającą decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym „czas wolny od pracy lub odpoczynek” będzie obejmował okresy, gdy kierowca:
 nie prowadził pojazdu, nie wykonywał innej pracy lub nie był dyspozycyjnym, nie był na zwolnieniu lekarskim lub na urlopie wypoczynkowym, w tym na przykład okresy częściowego bezrobocia, strajków lub blokad.

Okresy pozostawania w gotowości należy rozumieć zgodnie z art. 3 lit. b dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 80 z 23.03.2002, str. 35; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 5, t. 4, str. 224), stosownie do odesłania zawartego w art. 15 ust. 3 lit. c rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85. Dyrektywa 2002/15/WE została wdrożona do polskiego prawa ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. Zgodnie z ww. ustawą pozostawanie w gotowości obejmuje okresy określone w art. 9 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1.
Wprowadzenie obowiązku wystawiania nowego wzoru formularza będzie korzystne dla przedsiębiorców i kierowców, ponieważ ułatwi dokumentowanie działalności kierowcy, zwłaszcza w okolicznościach uniemożliwiających rejestrowanie tej działalności przez tachograf lub nieprzewidzianych w dotychczas obowiązującym zaświadczeniu.
Zmiany proponowane w art. 87 ust. 1 i art. 89 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.) w części dotyczącej wykazu dokumentów, które kierowca jest zobowiązany okazać na żądanie organu kontroli, są konsekwencją zmian projektowanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców.
Zaświadczenie, o którym mowa w art. 31 ust. 2a ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, musi posiadać każdy kierowca, jeżeli miała miejsce którakolwiek z okoliczności wymienionych w formularzu określonym w decyzji Komisji nr 2009/959/UE, niezależnie od tego, czy kierowca jest zatrudniony przez przedsiębiorcę, czy jest przedsiębiorcą osobiście wykonującym przewozy drogowe, czy też jest kierowcą niezatrudnionym przez przedsiębiorcę, lecz wykonuje przewozy, pracując na jego rzecz.

W związku z tym w art. 87 ust. 1 nie może być wyboru między zaświadczeniem i oświadczeniem, bowiem obowiązujące jest zaświadczenie.
Zmiana art. 89 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym wynika z propozycji uchylenia art. 31 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o czasie pracy kierowców w jego dotychczasowym brzmieniu, co oznacza, że będzie wydawany tylko jeden rodzaj zaświadczenia, a nie jak przed projektowaną zmianą dwa rodzaje. Również w tym przepisie, w związku ze zmianą art. 31 ust. 3 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, należy wykreślić oświadczenia, ponieważ obowiązujące jest tylko zaświadczenie, zgodne z decyzją 2009/959/UE.
oprac./ebi na podst. druków sejmowych

źródło: www.spedycje.pl


How would you rate this article? 

User Feedback 

Post your comment  
Name:
E-mail:
Comment:
Insert Cancel
Newsletter
Register to the site for free, and subscribe to the newsletter. Every month you will receive new articles and special content not available elsewhere on the site, right into your e-mail box!

Archived Newsletters
Copyright © 2006 Tacholab